Seniorhøjskolen Odense
Toldbodgade 5 - 7, 5000 Odense C

VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN SENIORHØJSKOLEN ODENSE
Oprettet 18. november 2008

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Navn:   Seniorhøjskolen Odense
   Adresse: Seniorhus Odense,

       Toldbodgade 5–7, 5000 Odense C
        (Oprindelig: Seniorhøjskolen NØ,

       Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Alle 14

       5240 Odense NØ)
Stk. 2. Hjemsted: Odense Kommune


§ 2 Formål

Stk. 1. Seniorhøjskolens formål er at deltage i

   folkeoplysende voksenundervisning for 50-årige

   og derover. Seniorhøjskolen skal virke igennem

   samfundsaktuelle, oplysende foredrag og

   aktiviteter i form af samtale, samvær og sang.
   De værdier, som højskolen sætter højt, er en

   vigtig del af hvert forløb.


§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Seniorer på 50 år og derover kan optages i

   foreningen.

Stk. 2. Udmeldelse sker automatisk, i forbindelse med

   at et semester slutter.

Stk. 3. Økonomiske midler tilvejebringes gennem                          deltagerbetaling og gennem tilskud i henhold til                       bestemmelser i lov om støtte til folkeoplysende                       voksenundervisning.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste

   myndighed.

Stk. 2. Ved generalforsamlingen er alle medlemmer  

   stemmeberettigede med 1 stemme og valgbare

   i forhold til foreningen.  Alle har adgang til

   generalforsamlingen.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år    

   inden 15. marts. Indkaldelse - med angivelse  

   af dagsorden - sker med 3 ugers varsel via

   elektronisk nyhedsbrev.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal

           indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent og referent.
   2. Valg af stemmetællere.
   3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens

   beretning om arbejdet i det forløbne år.
   4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens

   reviderede regnskab for det forløbne år samt

   orientering om kontingent og forventet økonomi

   for indeværende år.
   5. Valg af bestyrelse.Bestyrelsen består af:
   5 medlemmer, som vælges for 2 år. På lige år

   afgår/vælges 2 medlemmer, på ulige år

   afgår/vælges 3 medlemmer.
   2 suppleanter, som vælges for 1 år.
   Valget gælder til næste ordinære generalforsamling.
   6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
   7. Indkomne forslag til generalforsamlingen.
   8. Eventuelt. 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på

          generalforsamlingen, skal være formanden i

   hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

   Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

   bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst

   10 stemmeberettigede medlemmer fremsender

   skriftligt motiverede krav herom.

Stk. 2. Indkaldelse sker via elektronisk nyhedsbrev med

   mindst 3 ugers varsel og med angivelse af hvilke

   sager, der ønskes behandlet. Afstemning sker

   ved simpelt stemmeflertal.


§ 6 Vedtægtsændring

Stk. 1. Vedtægterne kan ændres ved simpelt

   stemmeflertal både på en ordinær og

   ekstraordinær generalforsamling. Forslag

   om vedtægtsændring skal være formanden   

   i hænde senest 2 uger før pågældende

   generalforsamling.

 

§ 7 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske på en ordinær

   generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt

   de fremmødte medlemmer eller på en

   efterfølgende ny generalforsamling med simpelt  

   stemmeflertal.

Stk. 2. Foreningens eventuelle overskud ved ophør

   tilfalder folkeoplysende formål. Hvilke formål

   besluttes i forbindelse med den aktuelle

   generalforsamling.  


§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Tegningsretten tilhører formand og kasserer

   i forening.


§ 9 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,

   næstformand og kasserer.

Stk. 2. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages med

   almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af

   stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om kursuslængde,

   antal deltagere og deltagerbetaling.

Stk. 4. Bestyrelsen tilretter foredragsemner ud fra egne

   såvel som deltagernes ønsker.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer aftale omkring ansættelse af

   foredragsholdere.

Stk. 6. Bestyrelsens formand og kasserer er overfor

   kommunalbestyrelsen ansvarlig for:

   -   Anvendelse af modtagne tilskud og anviste

   lokaler m.v.

   - Regnskab, der følger kalenderåret

   - Dokumentation for Seniorhøjskolens virke.

Stk.7. Temadage og studieture fordeler sig på 2 semestre:

   Januar – maj og august – december.


Foreningens vedtægter er godkendt på konstitueringsmødet: Den 25. november 2008

Formand, Per Brochstedt

Næstformand, Jens Rasmussen

Kasserer, Erling Madsen

Sekretær, Asbjørg Rasch  

Bestyrelsesmedlem, Ase Riise


Ændring af foreningens vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling: Den 3. februar 2016

Formand, Per Brochstedt  

Næstformand, Astrid Barkler  

Kasserer, Åse Skovmand  

Sekretær, Asbjørg Rasch      

Bestyrelsesmedlem, Tove Stind Rosendahl